Företagsförvärv

Vendor due diligence

”Due diligence” betyder ”vederbörlig omsorg”. När termen används vid t.ex. företagsförvärv innebör den i allmänhet ”en med vederbörlig omsorg företagen undersökning”. I allmänhet företas den före köpet av köparen eller av köparens representanter.

 En sådan undersökning – ehuru många gånger praktisk – kan vålla juridiska problem eftersom en köpare som har undersökt ett avtalsobjekt inte får såsom fel åberopa vad den borde ha upptäckt vid undersökningen.

Det förekommer också att säljare undersöker objektet inför en försäljning, en s.k. vendor due diligence. Det juridiska värdet av en sådan undersökning är i bästa fall mikroskopiskt. Så länge undersökningen inte resulterar i en garantikatalog som gör varje undersökning från köparens sida onödig, kommer sannolikt köparen att företa en egen undersökning. Kostnaderna för de dubbla undersökningarna är knappast till gagn för avtalsparterna. Jon Kihlman har i en intervju i Affärsvärlden den 4 juni 2010 ifrågasatt bruket av vendor due diligence.

Företagsöverlåtelser och köplagen

Företagsöverlåtelser innebär i allt väsentligt att lös egendom byter ägare. Ibland är det även fast egendom som överlåts. Även när fastigheter ingår i överlåtelsen, är det emellertid vanligt att fastigheten inte säljs, utan att det i stället är fastighetens ägare - ett bolag - som är avtalsobjekt. För det mesta regleras därför företagsöverlåtelser av köplagen.

 Det finns liten anledning att hantera avtalsobjektet företag annorlunda än andra objekt. Beskrivningen av avtalsobjektet kommer i huvudsak att vara juridisk och ekonomisk i stället för t.ex. teknisk eller funktionell, men det är inte konstig: Varje avtalsobjekt bör beskrivas på ett ändamålsenligt sätt för att avtalet skall kunna fungera.

Jon Kihlman har i artikeln  Warranties, Representations and Due Diligence in Swedish Law , som har publicerats i Executive View´s 2010 Mergers, Acquisitions & Joint Ventures Digital Guide, beskrivit för i första hand en utländsk publik hur svensk rätt hanterar inte minst den möjliga kollisionen mellan å ena sidan säljarens garantier och å den andra köparens undersökning av företaget, en s.k. due diligence.

pdf 2019-08/warranties-representations-and-due-diligence-in-swedish-law